Leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

– Onder staande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en   podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt gratis verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands rechts van toepassing.

2. Betaling

– Alle diensten en leveringen worden rechtstreeks gefactureerd bij uw zorgverzekering, tenzij dat van tevoren duidelijk anders is afgesproken( bv. Werkgever/verzorgers etc.)
– Infomedics zorgt dat uw declaratie naar de zorgverzekeraar gaat. Bij geen dekking krijgt u de nota thuis. Zorg voor tijdige betaling.

– Indien uw zorgverzekering niet het gehele bedrag vergoedt, ontvangt u een aanvullende factuur van Infomedics.
– U wordt zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur.
– Bij betaling wordt een betalingstermijn gehanteerd van 30 dagen. Indien u in gebreke blijft wordt het recht voorbehouden om incassomaatregelen te nemen. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt.

3. Annulering

– Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren worden geannuleerd. Bij te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
– Door u geplaatste bestellingen ( zolen / ortheses etc) kunnen binnen twee werkdagen na bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt de gemaakte kosten te vergoeden.

4. Restitutie

De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan derhalve geen garantie worden gegeven over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut. Aanpassingen en correcties van zolen/ortheses binnen 3 maanden na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.

Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

5. Klachtenregeling

– In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx)